Bakgrund:

De krav som ställs på personal i välfärdsyrken varierar mellan Sveriges kommuner men i de flesta yrken (utan legitimation) krävs endast SFI på D-nivå. Den utbildningen säkerställer inte att den anställde har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Socialstyrelsen rekommenderar att kunskaperna skall ligga på en högre nivå som motsvarar godkänd kurs i svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Det är viktigt att personer med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden och det är positivt att många av dem hittar arbete inom välfärdssektorn. Inte minst är sådana arbeten ett bra sätt att lära sig det svenska språket och för att förstå den svenska kulturen. Det är dock inte den som behöver vård, omsorg eller utbildning som skall ansvara för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska. Människor i behovsställning skall känna sig trygga i att kunna förstå vad personalen säger och själva bli förstådda. Otillräckliga språkkunskaper kan utgöra en risk för att misstag kan inträffa när det gäller vårdplan och medicinering samt oro och obehag för brukaren.

Östersunds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet för alla att söka anställning. För att möjliggöra att rekrytera personal med utländsk bakgrund samtidigt som tryggheten för brukarna garanteras bör kommunen genomföra ett obligatoriskt språktest. Detta för att säkerställa att den arbetssökande uppfyller de språkkrav som krävs för kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den personal som redan har anställning inom berörda yrken, men som saknar tillräckliga språkkunskaper, bör få tillgång till ett extra stöd i svenska språket på betald arbetstid.

Med anledning av ovanstående, föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta:

att Östersunds kommun framöver skall följa socialstyrelsens rekommendationer
om språkkunskaper vid anställning inom välfärdsyrken.

att Östersunds kommun snarast tar fram ett språktest som kan styrka tillräckliga
kunskaper i det svenska språket.

att Östersunds kommun snarast tar fram en plan för att befintlig personal som saknar tillräckliga kunskaper i svenska får en utbildning som säkerställer att kraven uppfylls.