Bakgrund:

Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har väldigt låg inkomst. Många äldre avstår därför att skaffa trygghetslarm av ekonomiska skäl. Vi ser det därför som en självklarhet att kommunen kostnadsfritt ska erbjuda trygghetslarm till samtliga pensionärer som har ett behov av trygghetslarm i vård och omsorgssyfte.

Efter att de administrativa kostnaderna räknats av på intäkterna från trygghetslarmen brukar dessa inte vara någon betydande inkomstkälla för kommunen, men det är ofta en stor, och betydande summa för den äldre med låg inkomst, som därmed inte får samma möjlighet till ett tryggt liv som de bättre bemedlade.

Vid avskaffandet av avgiften kommer ansökningarna av trygghetslarm troligtvis att öka. Det är därför viktigt att behovsprövningen av trygghetslarm består. Antalet beviljade ansökningar av trygghetslarm kommer då att motsvara det verkliga behovet i kommunen.

Förslag till beslut:

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att avgiften för trygghetslarm avskaffas i Östersunds kommun enligt text ovan.